diumenge, 20 de març de 2016

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITATa)  Criteri específic

- Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.
Documentació: cap


b)  Criteris generals

- Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada,amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).
La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic(dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un sol centre de secundària).
Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.
Barem: 40 punts
Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies. 


- Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Barem:
Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts. 
Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts. 
Documentació
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

- Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.
Barem: 10 punts.
Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
Barem: 10 punts.
Documentació
Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

c)   Criteris complementaris

- L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.
Barem: 15 punts.
Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

- L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
Barem: 10 punts.
Documentació: informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

- El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats (en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals) al centre per al qual es presenta la sol·licitud.
Barem: 5 punts.

Documentació: cap perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada