dimecres, 5 de desembre del 2018

OBJECTIUS PGA


ESCOLA
M. D. MUNTANYA
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

CURS 2018-2019

QUÈ ÉS?
En base al Projecte Educatiu i al Projecte de Direcció, s'elabora cada curs la Programació General Anual. Aquesta té com a objectiu fer una descripció de la l'escola en aquell curs concret i estableix els objectius que es volen assolir així com els criteris per a la seva avaluació. Per tant, ha de recollir, per una part, allò que singularitza el nostre centre i el fa diferent dels altres i, per altra, els programes i objectius de treball a desenvolupar específicament per a aquest curs.NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Els centres han d'elaborar la programació general anual d'acord amb el que estableix l'article 10 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius. En la programació es recull la concreció de les prioritats, de les activitats i del funcionament del centre per al curs escolar corresponent, i dels diferents àmbits de l'autonomia del centre, d'acordamb el projecte educatiu i, en els centres públics, d'acord amb el projecte de direcció vigent:

-      Autonomia pedagògica: concreció anual dels objectius del PEC i del currículum, així com de tots els plans d'actuació acordats i aprovats.

-      Autonomia organitzativa: concreció anual de totes les prioritats dels projectes i normes, i la previsió de totes les activitats de l'horari escolar.

-      Autonomia de gestió de recursos: la concreció de recursos destinats per a les diferents actuacions, els responsables i els mecanismes de seguiment, així com els indicadors i procediments per avaluar els processos i dels resultats, a partir dels indicadors definits en el projecte de direcció i dels indicadors de progrés del projecte educatiu.Per a garantir la coherència i l’eficàcia de les eines de gestió, els objectius i els indicadors seleccionats han de configurar un sistema articulat, que s'ha d'anar concretant en els diferents nivells de gestió (PEC, PdD i PGA), amb una relació de jerarquia entre elles. Així, els objectius i indicadors de progrés definits en el PEC s'aniran completant amb els del PdD, o altres documents de gestió a mig termini, i aquests posteriorment amb els de la PGA, establint-se entre ells una relació de coherència, graduació i consecutivitat lògica. Per la seva banda, el conjunt d’indicadors hauria de ser una suma dels indicadors del SIC més els propis que seleccioni el centre pels seus diferents àmbits de gestió.

El director o directora del centre públic ha d'aprovar, la programació general anual, amb la consulta prèvia al consell escolar del centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada