dimarts, 11 de novembre de 2014

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2014

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

- És l'òrgan col·legiat de participació de la tota comunitat escolar en el govern del centre. Normalment es reuneix unes cinc vegades al curs.

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

- La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el Projecte Educatiu, Programació General Anual, Les Normes d’Organització i Funcionament, les activitats escolars complementàries, la gestió económica,  conèixer l'evolució del rendiment escolar, …

QUI FORMA PART DEL CONSELL ESCOLAR?

L’equip directiu (el secretari assisteix amb veu i sense vot).
Sis mestres.
Sis pares o mares. Un/a dells/es, designat per lAMPA.
Un representant de l’Ajuntament.
Un membre del personal dadministració i serveis.

El  Secretari de l’escola no és membre del Consell Escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL SECTOR PARES I MARES D’ALUMNES

- Les persones del Consell Escolar són escollides per un període de quatre anys, i cada dos anys es renova la meitat de cada sector de representants. En aquest curs es renoven  3 persones del sector pares/mares dalumnes.

PARES, MARES O TUTORS/ES LEGALS QUE PODEN PARTICIPAR EN EL PROS ELECTORAL


- Tots els pares i mares o tutors/es legals dels alumnes matriculats en el centre, sempre que tinguin conferida la tria potestat i estiguin inscrits en el cens electoral del sector pares/mares.

CONDICIONS DELS CANDIDATS

- Els pares, mares o tutors/es legals que vulguin presentar la seva candidatura, ho hauran de fer abans del dilluns 14 de novembre, amb l’imprès que podeu recollir a Consergeria.

CONDICIONS DE LES VOTACIONS

- Són electors tots els pares, mares tutors/es legals del centre.
- Cada elector pot votar un màxim de 3 candidats/tes.
- No sadmetrà ni la delegació de vot, ni el vot per correu.
- Cal presentar l’original del DNI, NIE, passaport o permís  de conduir.


CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR ESCOLA3 de novembre (festiu)
4 de novembre

Ø  Publicació del cens electoral i la convocatoria de les eleccions. (A la cartellera del vestíbul).

4, 5 i 6 de novembre

Ø  Reclamació del cens electoral (Passeu pel vestíbul per comprovar si esteu a les llistes).
Ø   
Ø   

  7 de novembre

Ø  Sorteig per designar els vocals de les meses electorals.

Ø   

12 de novembre

Ø  Constitució de les meses electorals.
Ø  Resolució de les reclamacions als censos electorals.
Ø  Aprovació i publicació dels censos definitius.
Ø   

14 de novembre

Ø  Últim dia per a la presentació de candidatures.


18 de novembre

Ø  Publicació de candidatures.


24 de novembre

Ø  Eleccions de representants de mestres.


27 de novembre

Ø  Eleccions de representants del sector de pares
o mares.


Abans 23 de desembre

Ø  Constitució del nou Consell Escolar.


Us animem a que presenteu les vostres candidatures!
Teniu de termini fins el 14 de novembre de 2014.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada