dimarts, 26 de març de 2019

PREINSCRIPCIÓ (29 de març al 9 d’abril de 2019)


Documentació que cal presentar:
o    Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
o    Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
o    Original i fotocòpia del DNI del nen/a si en té.
o    Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TIS).
o    Segons pertoqui, caldrà presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats.Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds
1.    Criteris generals
o    Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
o    Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
§  Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
§  Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
o    Si el pare, mare o tutor legal són beneficiaris de la prestació econòmica de la renda garantida: 10 punts.
o    Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
o     
2.    Criteris complementaris
o    Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Cal que demaneu hora per fer la preinscripció de P3.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada