divendres, 29 de setembre de 2017

MENJADOR- NORMES DE FUNCIONAMENT 2017-18

ALUMNES FIXES

Es consideraran alumnes fixes aquells que utilitzin el servei al menys dos dies setmanals i sempre els mateixos dies fixes de la setmana tot l’any.
El preu d’aquests usuaris és de 6’25 euros.

Els rebuts es domiciliaran a principi de mes i seran variables segons els dies lectius que tingui. Si un mes té 20 dies de classe  es cobrarà la quantitat corresponent multiplicada per

Cal lliurar les dades de domiciliació bancària que es repartiran properament, abans del 23 de setembre pel bon funcionament del servei.

Els dies de setembre i d’octubre es cobraran a principis d’octubre.Descomptes
Es descomptaran les baixes avisades abans de les 10 del matí a l’escola a través del telèfon 626.456.443 o directament al/ la coordinador/a del servei que estarà de 8,50h a 9,20h al menjador de l’escola. Els mestres tutors/es no són els responsables d’avisar al menjador d’una absència,  és responsabilitat de la família.
El descompte serà de 2’15 euros de matèria prima no consumida i s’aplicarà des del primer dia d’avís. La resta es pagarà per raons de manteniment del personal. Si una baixa es perllonga més de cinc dies, a partir del sisè dia es descomptarà la totalitat del preu del menú.
La devolució dels dies d’absència es farà en el rebut del mes següent. La devolució del mes de juny es farà en metàl·lic el mateix mes o en el rebut de setembre del curs següent. Els dies escolars en els que hi ha colònies programades no es cobraran. Es descomptarà el preu total.

Impagats

Els alumnes del curs 2016‐2017 amb rebuts pendents no podran fer ús del servei de menjador fins que liquidin el deute.
Si retornen un rebut del banc es donarà un avís escrit a la família de la quantitat pendent i tindrà una setmana de temps per regularitzar la seva situació, sinó es procedirà a donar‐los de baixa.


ALUMNES ESPORÀDICS

Es compraran els tiquets que es necessitin al menjador de l’escola de 8,50h a 9,20h. L’ accés és per la porta del costat de la cuina al c/ Hospital. El preu de cada tiquet és de 6’75 euros. Es prega que es porti la quantitat exacta o la més aproximada possible per facilitar el cobrament en efectiu.

INFORMACIONS DIVERSES

Si teniu qualsevol dubte o voleu informació sobre el Servei de Menjador podeu passar pel menjador de l’escola i un cop venuts els tiquets dels esporàdics us atendrem. Hi haurà a la vostra disposició fulls de suggeriments i queixes que podreu omplir perquè quedi constància de la vostra opinió i es tingui en compte en properes reunions de seguiment i valoració del servei.

AL.LÈRGIES

La cuina ha d’estar informada des del primer dia d’escola dels alumnes que pateixen una al·lèrgia alimentària. Aquesta informació ha de venir documentada amb un informe mèdic que especifiqui el tipus d’al·lèrgia , la llista d’aliments no tolerats i la reacció que li provoquen. Les famílies que ho desitgin podran parlar directament amb la cuinera del cas concret que els afecta .

MOLT IMPORTANT: FER ARRIBAR UNA LLISTA EXHAUSTIVA DELS ALIMENTS NO TOLERATS AMB LES RECOMANACIONS MÈDIQUES CORRESPONENTS I UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ A SEGUIR EN CAS D’INGESTA ACCIDENTAL

DIETES PER INDISPOSICIÓ
Quan es demani dieta a la cuina perquè els nens tenen diarrea, ... el menú específic es farà durant dos dies consecutius per poder aconseguir una total recuperació de la indisposició, sempre i quan el primer dia que es demani no sigui en divendres.

MEDICAMENTS

El personal del servei no pot administrar medicaments als nens i nenes de l’escola. Només si és totalment imprescindible se li donarà a l’hora de dinar sempre i quan es porti la recepta del metge especificant el nom del medicament, la dosis, l’horari i els dies de tractament acompanyat d’ una autorització signada dels pares.PÍCNICS

Els dies d’excursió es prepararan pícnics que consistiran en dos entrepans de pa amb tomàquet, un de pernil salat i un altre de llonganissa o fuet (un de pa motllo i un de pa de baguette a educació infantil), una ampolla d’aigua, un suc i una peça de fruita. Les famílies que no vulguin el pícnic han d’avisar a cuina i se’ls hi descomptarà la part corresponent a matèria prima.

INCIDÈNCIES I FALTES GREUS

Les faltes greus de comportament seran informades a la família, tutor/a i direcció mitjançant una nota escrita d’incidents i es demanarà que es torni signada per la família l’endemà.
Si s’acumulen tres faltes greus es convocarà a una reunió a la família per trobar entre tots la millor solució perquè la conducta de l’alumne/a millori  i s’expulsarà del servei a l’alumne/a si es creu convenient.

INFORMES I FULL DE COMUNICACIÓ A LES FAMÍLIES

Els nens i nenes de P3 tindran un informe diari durant tot el curs de com han menjat i de com han dormit que es posarà a dintre de les motxilles dels nens i nenes.
Tota l’etapa d’educació infantil tindran dos informes complerts coincidint amb els informes que els hi donen a l’escola.
Els alumnes de primària tindran tres informes, un al desembre, un altre a per setmana santa i l’últim al juny.
Tota informació diària que pugui considerar‐se d’interès pels pares/mares de qualsevol curs es farà arribar a través dels fulls de comunicació, ex: si el seu fill/a s’ha trobat malament, si ha vomitat, si s’ha donat un cop, etc.

COMUNICACIÓ AMB EL PERSONAL DEL SERVEI

Tothom que ho desitgi podrà parlar directament amb el monitor/a del seu fill, amb la cuinera, amb el/la coordinador/a o amb representants de l’empresa sempre i quan truqui per telèfon per programar una entrevista.

HIGIENE DENTAL


Aquest curs els alumnes de tercer a sisè que vulguin podran portar el seu necesser amb els seus estris de neteja dental a l’hora de menjador per poder rentar‐se les dents després de dinar. Han de ser alumnes que tinguin l’hàbit adquirit plenament i que es facin responsables del seu raspall i pasta i de la seva neteja i reposició quan sigui necessari. El personal del Servei no pot garantir un control individual, nen per nen, de com es renten les dents i de com tenen cura dels seus estris personals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada